bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

Przetarg - Remont dachu i poddasza budynku biurowego

OGŁOSZENIE

Muzeum Okręgowe w Koninie
reprezentowane przez dyrektora – mgr Lecha Stefaniaka


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ)

- Remont dachu i poddasza budynku biurowego – Podworski 2 w Muzeum Okręgowym
w Koninie - Gosławicach

Zawiera:

Rozdział I : Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II : Opis przedmiotu zamówienia i przedmiar robót

Rozdział III : Formularz Oferty i załączniki do oferty

Załącznik nr 1 Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 2 Informacja o Wykonawcy
Załącznik nr 3 Doświadczenie
Załącznik nr 4 Projekt umowy

Kod CPV- 45260000-7

Termin składania ofert – 12.06.2014 r, do godz. 10-tej, sekretariacie Muzeum

Ogłoszenie: - strony internetowe: www.muzeum.com.pl,
tablica ogłoszeń w siedzibie .Muzeum Okręgowego w Koninie.

Dokumenty do pobrania:

Dok1ogłoszenie
E-1
E-2
E-3
E-4
Muz, A1
Muz, I1
Muz. A 3
Muz. I2
Muz. I3
Muzeum Gosławice opis
Muzeum Okręgower przedmiar robót bud
Muzeum przedmiar robót elektr

OPIS Muzeum
Przekrój A2

Zatwierdził     
dyrektor muzeum

Lech Stefaniak  


Przygotował od strony procedury przetargowej

Andrzej GłazOpublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 30.05.2014
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 30.05.2014
Dokument oglądany razy: 2 041