bip.gov.pl

Klauzula informacyjna dotycząca RODO

RSS
A A A K

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Konin;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Ratowanie i konserwacja gotyckich murów obronnych Zamku w Koninie-Gosławicach – prace remontowe i konserwatorskie

Muzeum Okręgowe w Koninie, ogłasza przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie zostało skierowane do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych .

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Konin;

Konin: roboty budowlane i prace konserwatorskie

Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Muzeum Okręgowe w Koninie – Gosławicach, osoby upoważnione do kontaktów: dyr Lech Stefaniak, woj. Wielkopolskie, 62-505 Konin, ul. Muzealna 6, tel. (63) 242 75 30, fax {63) 242 74 31; e-mail: lech.stefaniak@muzeum.com.pl

Adresy internetowe:Ogólny adres internetowy Zamawiającego (URL): www.muzeum.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów,

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Kontynuacja zadania: „ „Ratowanie i konserwacja gotyckich murów obronnych Zamku w Koninie-Gosławicach” – prace remontowe i konserwatorskie.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: podstawowe - roboty budowlane: kategoria nr 45 i dodatkowe - usługi: kategoria nr 92.

Główne miejsce świadczenia usług: Muzeum Okręgowe w Koninie - Gosławicach, ul. Muzealna 6.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: kontynuacja prac remontowych i konserwatorskich przy gotyckich murach obronnych Zamku w Koninie-Gosławicach, Muzeum Okręgowe w Koninie ul. Muzealna 6.

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego:

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45453000-7, 92522100-7,

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres zamówienia: poniżej 5.150.000,- EURO.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany;

data zakończenia: 29 października 2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Warunki dotyczące zamówienia:

Informacje na temat wadium: 50 000,- PLN

2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne.

Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowania mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi określone w art.22 ust. Pzp i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca winien udokumentować, że co najmniej 5 zamówień za łączną kwotę 3 000 000, 00 zł brutto, zrealizował w obiektach wpisanych do rejestru zabytków zawierających w zakresie wzmocnienia konstrukcyjne i prace konserwatorskie przy wątkach ceglanych i kamiennych w okresie ostatnich 5 lat, z czego co najmniej jedno w budowlach fortyfikacyjnych.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: metoda spełnia / nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: dowód zarejestrowania działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie ZUS i Urzędu Skarbowego, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, informacja o doświadczeniu zawodowym w tego rodzaju zamówieniach i referencje, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników i potwierdzenie zatrudnienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana, liczba Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza oferta.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja telefoniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.com.pl

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym tub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: Obowiązkowa wizja lokalna w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

08.06.2011 rok, godzina 13:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski,

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.06.2011roku, godzina 13.15, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Koninie–Gosławicach, Konin, ul. Muzealna 6,

pok. z-cy dyr. Muzeum.

Załączone dokumenty:


formularz oferty (27.5kB)

ogłoszenie o zamówieniu (52kB)

Pr.bud-kons.muru pd.-akt.przedmiar.2011.03.30 (1) (118.3kB)


Pr.bud-kons.muru pn.-akt.przedmiar.30.03.2011 (1) (118.7kB)

specyfikacja (118kB)

Pr.bud-kons.muru zach.- akt. przedmiar 2011.03.30 (99.3kB)

umowa_konin_2011r (96kB)Opublikował: Henryk Guzik
Publikacja dnia: 11.12.2012
Podpisał: Henryk Guzik
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 3 902